UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij

piorex


Szukanie zaawansowane

kom. 666-362-317 tel. 61 651-40-05REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.piorex-sklep.pl/

 

Data wejścia w życie: 25.12 2014 

Ostatnia aktualizacja: 25.12.2014

§1 Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ przez spółkę PIÓREX Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ulicy Kilińskiego 8 - 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139970, kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 złotych, NIP: 7820020910, REGON: 630015117 (dalej również jako „Sprzedający”).

2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej +48 61 651 40 05, albo dla połączeń z telefonów komórkowych +48 666 362 317,

b) korzystając z formularza kontaktowego na stronie http://www.piorex-sklep.pl/index/ContactUs.

3. Koszt połączenia z numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej liczony jest według stawek operatora właściwego dla dzwoniącego, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług z którego korzysta dzwoniący.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio (w kolejności alfabetycznej):

1) Dzień Roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Formularz Zamówienia - dostępny w ramach Sklepu Internetowego formularz z rubrykami do wypełnienia. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska albo nazwy firmy, a w wypadku Klientów nie będących Konsumentami także numeru NIP, danych teleadresowych, w tym dokładnego adresu dostawy oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia.

3) Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, a następnie zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży.

4) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2014 poz. 121).

5) Konsument - osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6) Pliki Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

7) Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1422

8) Sklep Internetowy (albo Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.piorex-sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9) Sprzedający – spółka PIÓREX S.A. dokonująca sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10) System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11) Towar – rzecz ruchoma, prezentowana i opisana na stronie Sklepu Internetowego, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

12) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Sklepu).

13) Usługi świadczone drogą elektroniczną: usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

14) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

15) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów oraz niezbędne dane Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.piorex-sklep.pl wymaga akceptacji Plików Cookies przez przeglądarkę Klienta.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome albo innej, zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§4 Zasady ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

5. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają kosztów przesyłki.

6. Całkowita cena Towaru wraz z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona jest w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

§5 Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień (Infolinia Konsumencka).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.

3. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Za pośrednictwem strony internetowej zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Infolinia Konsumencka czynna jest w terminach określonych w ust. 3 powyżej. To samo dotyczy obsługi przez Sprzedającego poczty email.

5. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone, jeżeli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i poda swoje pełne, prawdziwe dane kontaktowe, w tym dokładny adres, pod który Towar ma być doręczony, numer telefonu (opcjonalnie) i adres email, albo te same dane prześle w wiadomości email lub przekaże w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Sprzedającego na Infolinii Konsumenckiej.

6. Jeżeli podane dane nie są kompletne, Sprzedający bez zwłoki skontaktuje się z Klientem.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta, a kontakt z Klientem nie jest możliwy.

8. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając wiadomość email na adres podany w Formularzu Zamówienia.

9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia. W szczególności dotyczy to: ceny, charakterystyki Towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminu, kosztów i sposobu dostawy.

10. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§6 Korekta albo zmiana Zamówienia. Rezygnacja z Zamówienia

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.

2. Weryfikacji albo korekty Zamówienia, w tym – rezygnacji z Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości email do Sprzedającego na adres: sklep@piorex.pl, najpóźniej do momentu wysyłki Zamówienia przez Sprzedającego.

3. Rezygnacja może dotyczyć całości Zamówienia albo jego części.

4. Jeżeli zapłata za zamówiony Towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Kupującego niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedającego wiadomości o rezygnacji przez Kupującego z części albo z całości Zamówienia.

§7 Utrwalenie umowy

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie po zawarciu Umowy Sprzedaży na adres email wskazany przez Klienta stosownej wiadomości zawierającej w załączniku treść Umowy Sprzedaży.

2. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§8 Koszt i termin wysyłki

1. Wysyłka zamówionego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany przez Klienta telefonicznie albo drogą mailową.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich albo Poczty Polskiej.

4. Warunkiem dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej jest wyrażenie przez Klienta zgody na przekazanie przez Sprzedającego jego danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu dostawy, ewentualnie – numeru telefonu) firmie kurierskiej albo Poczcie Polskiej.

5. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedającego, bez opłaty za dostawę.

6. Przesyłka dostarczana jest w orientacyjnym czasie dostawy, właściwym dla firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej, a podanym na stronie Sklepu Internetowego.

7. Sprzedający określa czas dostawy Zamówienia jako termin podany w dniach, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, przez przekazanie Towaru firmie kurierskiej albo Poczcie Polskiej, do dnia wydania Towaru Kupującemu.

8. Celem uniknięcia sporów Sprzedający informuje, iż czas dostawy określony w ust. 7 dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności w formie przedpłaty (przelew, płatność kartą kredytową, system PayU) do czasu podanego na stronach Sklepu Internetowego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).

9. Koszty wysyłki pokrywa Klient według cennika dostawy dostępnego na stronie Sklepu.

10. Warunkiem wydania Towaru Klientowi jest zapłata za Towar i za przesyłkę.

§9 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest, według wyboru Klienta, paragon fiskalny albo imienny dowód zakupu (faktura).

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru,

b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: BANK PEKAO SA PL 51 1240 3233 1111 0010 4614 9748,

c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

d) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A

3. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

§10 Reklamacje

1. W przypadku wad Towaru Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem jego wadliwości (dalej jako „Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania, co do sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta.

3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Podstawą przyjęcia Reklamacji przez Sprzedającego jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodu zapłaty z rachunku bankowego albo karty płatniczej).

5. Konsument składa Reklamację w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

6. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 5 i 6 wystarczy wysłanie zawiadomienia przed ich upływem.

8. Okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru Klientowi.

9. Sprzedający ustosunkowuje się do Reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.

10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

12. Ograniczenie z ust. 11 nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady.

14. Jeśli Konsument żąda wymiany Towaru albo jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta:

- jest niemożliwa dla Sprzedającego do zrealizowania – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części albo całego Towaru,

albo:

- w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

15. Odmawiając wykonania Reklamacji według wyboru Konsumenta, Sprzedający proponuje Konsumentowi inny sposób rozpatrzenia Reklamacji.

16. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

17. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

18. Gdy realizacja uzasadnionej Reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia wadliwości, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym, umowa ta jest uważana za niezawartą.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż firma kurierska albo Poczta Polska.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem www.piorex-sklep.pl/odstapienie-od-umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu ponosi Klient.

9. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje przez przesłanie na adres wskazany przez Klienta stosownej wiadomości email zawierającej w załączniku treść oświadczenia o odstąpieniu.

10. Treść złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Konsumenta.

§12 Zwrot Towaru w razie odstąpienia od umowy

1. Konsument zwraca Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3. Zwrócony Towar winien być w stanie nienaruszonym, chyba że dokonana przez Konsumenta zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Sprzedający niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§13 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

4. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.

5. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający.

6. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym, za odrębną zgodą Klienta, mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów (firmom kurierskim i Poczcie Polskiej).

7. Szczegółowa „Polityka Prywatności i polityka plików cookies” stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Platforma ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR

http://ec.europa.eu/odr/

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§14 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§15 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin może ulec zmianie.

3. Sklep poinformuje Klientów o przewidywanych zmianach nie później niż na 14 dni przed dniem ich wejścia w życie poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu stosownej informacji wraz z zestawieniem dokonywanych zmian.

4. Zarejestrowani Klienci otrzymają ponadto informację w formie mailowej.

5. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian do Regulaminu, może usunąć swoje konto.

6. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.


do góry

  • dropsystem
  • Copyright 2012 by Positiv. All rights reserved.

  • Photos by Photoheaven Agencja Fotograficzna